همه چیز دربازه زن متولد شهریور ماه:

کسانی که گمان می برند زنان متولد شهریور یکسره درستکار یا تبهکار هستند، در اشتباه بسر می برند. زن متولد این ماه از مجموعه ای از خلقیات و نقاط ضعف و قوت تشکیل شده است. اگرچه نماد متولدین شهریور، “عذرا” است اما در وجود زنان متولد این ماه مجموعه ای از نیکی ها و پلشتی ها در کنار هم به ودیعه نهاده شده است.

ویژگی های زن متولد شهریور ماه

زن متولد شهریور، موجودی ماخوذ به حیاء است اما حق و حقوق خود را نیز مطالبه می کند. شاید به این دلیل که صداقت را ارج می نهد و از “رياء” متنفر است. اینان از گروه زنانی هستند که برای جامعه، اهمیت و اعتبار قائلند. پس هرگاه مرتکب رفتاری شوند که از سوی جامعه زشت انگاشته می شود، دچار احساس شرم و ندامت می شوند. در عین حال هر گاه به تصمیم و اراده خود ایمان آورده باشد، بر رای و نظر خود پافشاری می کند. او زنی عاطفی است و در تمامی امور سعی در کمال جویی و آرمانگرایی دارد. علی رغم برخی نقاط ضعفش، زنی با کفایت و توانمند در سازماندهی بشمار می آید.

استعداد زن متولد شهریور

او توانایی شگرفی در تشخیص خطاء از صواب دارد اما هیچگاه حاضر به اعتراف در مورد اشتباهات خود نیست. اگر به لجاجت متوسل شود، هیچکس قادر به رقابت با او نیست اما در حالات طبیعی، زنی نیک منش و بسیار نرم خوی خواهد بود. زن متولد شهریور، از صفای ذهنی و طینتی بی غل و غش بهره می برد اما آنچنان که برخی تصور می کنند، ساده لوح نیست. بلعکس، فریفتن او با واژه های پر رنگ و لعاب، ناممکن به نظر می رسد. در سیمای او، علائم هوشمندی را می توان یافت. زن متولد این ماه از حضور ذهن شگرفی برخوردار است. دستانش با مهارت تمام از عهده انجام اموری نظیر کاشت گل، چیدن میوه، طبخ انواع دانه های غذایی و امور منزل بر می آیند.
از تماشای نمایش، جشنواره ها و مطالعه و گوش فرا دادن به موسیقی، حظی وافر می برد. با دقت می نگرد، از عهده بداهه پردازی بر می آید و دیدگاه های انتقادی روشن و عمیقی ارایه می دهد. او از هر آنچه که به شرط بندی و ریسک و قمار مرتبط است، بیزاری می جوید.

ازدواج با زن متولد شهریور ماه

زن متولد شهریور ماه می تواند یک همسر ایده آل باشد زیرا بدون آنکه دچار اضطراب و پریشانی گردد، در هم و غمهای همسر خود شریک می شود. واقعیت این است که شجاعت کم نظیر و حس مسئولیت پذیری او بهترین یارو مددکاریک مرد خواهد بود. اگر راه ناصوابی را در پیش گرفته باشد، بسرعت پشیمان خواهد شد و به مسیر صحیح باز می گردد و اگر چنین نکرد، این بدان معنی است که او راه جدیدی را برگزیده تا با صراحت و صداقت بیشتری با خویشتن و دیگران روبرو گردد. در نقش ” مادر”، او از استعدادهای فراوانی بهره می برد. مهربانی، دوراندیشی، رعایت اصول تغذیه و بهداشت و مبانی از رزشمند اخلاقی، از جمله این استعدادها محسوب می شود. فرزندانش در مواقعی که دچار تنگنا می شوند، به او پناه می آورند و از صفا و لبخند او نیرو می گیرند. معروف است که زن متولد شهریور دست کم در ۳ مورد، خدمات شایانی به به همسر خود می کند. اول: حرصی که در حفظ مال و روزی همسر خود دارد. دوم: اسرار شریک زندگی خود را حفظ می کند و سوم: آنکه برنامه فعالیت همسر خویش را نظم و سامان میدهد. اگر بخواهیم مورد چهارمی به این ۳ مورد اضافه کنیم باید بگوئیم: لبخند او که هم و غم را از یاد و خاطر شریک زندگی اش می زداید.