کودک متولد فروردین ماه، موجودی پر تحرک است و از همان هفته های نخست، نشانه های شخصیت نیرومند خود را بروز می دهد. او از ابتدا برای جلب توجه دیگران تلاش می کند. مثلا اگر کسی بدون توجه به او وارد اتاقش شود، اعتراض خود را با صدا یا حرکات مختلف نشان می دهد.
طفل متولد فروردین بیش از سایر کودکان در معرض حوادثی نظیر جراحت، آتش سوزی و ضربات قرار دارد. علت آن است که این کودک از کنجکاوی شدیدی برخوردار است و علاقه فراوانی به کشف مجهولات دارد. او پیش از موعد به مهارت هایی نظیر “راه رفتن”، “سخن گفتن”، ابراز استقلال و فردیت دست می یابد. در عین حال کودک متولد فروردین از عواطفی گرم و توانایی بیان عواطف خود برخوردار است. بسیار اتفاق می افتد که او به سمت کسی که دوستش میدارد می رود، او را در آغوش می گیرد و می بوسد. اگر او پاسخ مناسبی دریافت نکند، به تدریج به موجودی سرد و بی روح مبدل خواهد شد.
کودک متولد فروردین به مرور زمان، شخصیتی واکنشی و تاثیر پذیر می یابد. رفتارهای انفجاری گاه و بی گاه او نشانه هایی از همین خصلت است (اگرچه در دراز مدت این رفتار او تغیر می کند.)کودک متولد فروردین ماه، سخاوتمند است و دیگران را در دارایی های خود شریک می کند. تا حدودی به تنبلی و کسالت میل دارد و روش های تنبیهی و توبیخ در مورد او موثر نخواهد بود.

بهترین روش در برخورد با کودک متولد فروردین ماه

بهترین روش در برخورد با کودک متولد فروردین ماه، تشویق و تحریک هیجانات درونی اوست. کودک متولد فروردین، رویاها و تخیلات رنگارنگی دارد. در بین هم سالان خود، نقش رهبری را بخوبی بر عهده می گیرد. “اطاعت” و “دنباله روی” را نمی پسندد و ترجیح می دهد افکار و بازی های جدیدی ابداع کند. به همین دلیل لازم است که از دوران طفولیت او را به اطاعت و فرمانبرداری، علاقمند سازید. او قلبی مهربان دارد و دائما در مورد میزان علاقه دیگران نسبت به خود سوال می کند.

چه چیزی بیشترین صدمه را به کودک متولد فروردین وارد می آورد؟

آنچه که بیشترین صدمه را به کودک متولد فروردین وارد می آورد، رفتارهای سرد و منفی دیگران است. اما دل آزردگی های او “مدت دار” است. طبیعت این کودک مانند الماس از استحکام بهره می برد. او مطالعه و تخیلات را به اندازه فعالیت واقعی دوست می دارد و نیاز دارد تا مسئولیت هایی را بر دوشش گذارند. اگر مربی شایسته ای بیابد، با سرعت حیرت آوری از او اقتباس می کند.
کودک متولد فروردین به زبان منطق سخن می گوید. تشویق و تحسین در خانه و مدرسه را می پسندد و رفتارهای مثبت را بخوبی فرا می گیرد. او از بطالت بیزار است و داستان های قهرمانان واقعی و نیز قصه های خیالی را دوست می دارد. خواب کافی، به طوری که نشاط و سرزندگی را به او بازگرداند، از جمله نیازهای اساسی اوست. معروف است که اگر کودک متولد فروردین به درستی تحت تعلیم و تربیت قرار گیرد، به “انسانی بزرگ” با قابلیت تحقق بخشیدن به دست نیافتنی ترین رویاها مبدل خواهد شد.

Rate this post