اگر به دنبال جملات کوتاه و مفهوی ایتالیایی برای تتو هستید، این مطلب برای شماست.

متن ایتالیایی برای تاتو با ترجمه فارسی

 

بهترین جملات ایتالیایی برای تاتو

 

Segui il tuo cuore
قلبت را دنبال کن
Follow your heart

متن ایتالیایی برای تاتو با ترجمه فارسی


Per favore non dimenticarmi
لطفا فراموشم نکن
Please do not forget me

Voglio vederti stasera
میخوام امشب ببینمت
I want to see you tonight

Ho sognato di lei
تو را در رویا میدیدم
I have been dreaming about you

L’amo sempre più
تو را بیشتر و بیشتر دوستت دارم
I like you more and more

Penso sempre di lei
همیشه به فکرت هستم
I always think about you

L’amore è come una scatola di dolciume
عشق مانند یک جعبه آبنباته
Love is like a box of candy

Venire qui e baciarmi
بیا اینجا و مرا ببوس
Come here and kiss me

نقل قول های عاشقانه ایتالیایی برای تاتو

 

L’amore è un viaggio, non una destinazione
عشق یک سفر است، نه یک مقصد
Love is a journey, not a destination

Tutto è giusto nella guerra e nell’amore
در جنگ و عشق همه چیز درست است
All is fair in war and love

L’amor che muove il sole e l’altre stelle
همیشه این عشق است که بر زندگی شما حاکم و مسلط است و لذت ، رضایت و خوشبختی زیادی به شما می دهد.
It is always love that rules and dominates your life and gives you a lot of pleasure, satisfaction and happiness

متن کوتاه ایتالیایی برای تتو دخترونه


Per temere che l’amore è di temere la vita
ترس از این عشق ترس از زندگی است
To fear that love is to fear life

L’amo con tutto il mio cuore
او را با تمام قلبم دوست دارم
I love her with all my heart

نقل قول های کوتاه ایتالیایی در مورد زندگی برای تاتو

 

La speranza mi da la vita
امید به من زندگی می دهد
Hope gives me life

Una buona vita fa una morte facile
زندگی خوب مرگ را آسان می کند
A good life makes an easy death

La maggior’ sventura o ventura dell’uomo e la mogie
زن بانشاط نمکه زندگیه
A cheerfull wife is the spice of life

Finchè c’è vita c’è speranza
تا وقتی زندگی هست امید هم هست
As long as there is life there is hope

بهترین جملات کوتاه ایتالیایی برای خالکوبی مردانه

 

Anche il pazzo dice talvolta parole de savio
بعضی وقت‌ها یه آدم احمق یه آدم عاقل رو نصیحت میکنه!
A fool may give a wise man counsel

Anche il sole passa sopra il fango, e non s’ imbratta
خورشید از روی پلیدی ها عبور می کند و آلوده نمی شود
The sun passes over filth and is not defiled

La calma è la virtù dei forti
قدرت شخصیت در آرام بودن است
Strength of character lies in being calm

متن ایتالیایی برای تاتو با معنی فارسی


A carne di lupo, zanne di cane
بدی رو با بدی جواب بده
Treat someone bad by being equally bad (You must meet roughness with roughness)

Aiutati che Dio ti aiuta
از تو حرکت، از خدا برکت
God helps those who help themselves

Fratello
برادر
The Brother

متن ایتالیایی برای تتو


Chi aspettar suole, ha chio che vuole
صبر کن، بهش میرسی
He who has patience can have what he will

Famiglia è tutto
خانواده همه چیزه
Family Is Everything

جملات ایتالیایی برای خالکوبی


بهترین جملات کوتاه ایتالیایی برای خالکوبی زنانه

 

L’anima di une vite di donna nell’amore
روح زن عاشقانه زندگی می‌کند
The soul of a woman lives in love

Che le volontà di donna, tutta la volontà
اراده زن، اراده همه هست
What a woman wills, all will

La donna è una cosa incostante
زن دمدمی مزاجه
Woman is a fickle thing

Le donne si girano dapprima solo per ritornare come la luna
زنان اول می‌روند تا مثل یک ماه برگردند
Women turn away first only to come back like the moon

Un momento senza lei sembra come un’eternità
لحظه ای بدون او یک ابد به نظر می رسد
A moment without you seems like an eternity
همچنین بخوانید: