اگر به دنبال جملات کوتاه و مفهوی چینی برای تتو و خالکوبی هستید، این مطلب برای شماست.

متن چینی برای تاتو با ترجمه فارسی

متن چینی برای تاتو با معنی فارسی

جملات کوتاه و مفهومی چینی در مورد زندگی برای تاتو

生活是,但是梦想
زندگی فقط رویاست
Life is but a dream

生活是苦涩地短的
زندگی تلخ و کوتاه است
Life is bitterly short

居住并且死在荣誉
با افتخار زندگی کن و بمیر
Live and die in honor

居住片刻
در لحظه زندگی کن
Live the moment

同时通过生与死
با هم از میان زندگی و مرگ
Together through life and death

جملات عاشقانه چینی برای تاتو

在第一视域的爱
عشق در نگاه اول
Love at first sight


总是沐浴在爱河
همیشه در رودخانه عشق غسل کنید
Always bathing in the river of love


非常在爱是我们
ما خیلی عاشقیم
So much in love are we


爱是一样深的象海
عشق به عمق دریا است
Love is as deep as the sea


同时我们将变老
با هم پیر میشیم
Together we will grow old


جملات انگیزه بخش چینی برای تاتو

象与翼的一只老虎
مثل ببر بال دار
Like a tiger with wings

战无不胜从天堂到地球
شکست ناپذیر، به هر قیمتی!
Invincible from heaven to earth

转动的失败到胜利里
تبدیل شکست به پیروزی
Turning defeat into victory

罪恶不可能击败好
هیچ وقت بدی بر خوبی پیروز نخواهد شد
The Evil can never defeat the Good

勇气不认识恐惧
شجاعت ترس را نمی‌شناسد
Courage knows no fear

جملات خردمندانه چینی برای تاتو

متن چینی برای تاتو با ترجمه فارسی

仁慈征服所有
مهربانی همه را تسخیر می‌کند
Kindness conquers all


匆碌做废物
عجله کار شیطان است
Haste makes waste


诚实的忠告是令人不快的对耳朵
نصیحت صادقانه تلخه
Honest advice is unpleasant to the ear

不要让机会滑倒
تا تنور داغه نون رو بچسبون
Do not let opportunity slip away

巨大事在最坏以后来
نتایچ بزرگ بعد از بدترین اتفاقات به دست می‌آید
Great things come after the worst

جملات جالب چینی برای تاتو

持续,只要天堂和地球
موندنی واسه همیشه
Lasting as long as heaven and earth

英雄的本色
رنگ های واقعی یک قهرمان
The true colors of a hero

没人横渡我
هیچکس از من رد نمی‌شود
Nobody crosses me

击中是喜爱,责骂是爱
زدن محبت است، سرزنش عشق است
Hitting is affection, scolding is love

死,不用遗憾
بدون پشیمانی بمیر
Die without regrets
همچنین بخوانید: