کیک براتـــون آوردم چه کیکی؟ کیک شکلاتی مغزدار با مغز نارگیل فوق العااااااااده خوشـمزه! دیـگه از بـــافــت و طــعمش نــگم که بــینـظیره خــوب بـــریـم برای مــواد لازم و طــرز تـــهیه.

مواد لازم برای تهیه کیک شکلاتی مغزدار با مغز نارگیل

مـواد لازم مــیانـی

 • ســفیده تــخم مــرغ دو عــدد
 • نــارگــیل خــشک دو لــیوان
 • پـــودر قـــند دو ســوم لــیوان
 • شــیر ولــرم دو قاشق غذاخوری

مــواد کیک شکلاتی

 • تــخم مــرغ ســه عــدد
 • آرد قــنادی دو و نـیم لــیوان
 • وانــیل نصف قاشق چای خوری
 • روغـــن نــصف لـیوان
 • شــیر دو ســوم لــیوان
 • پــودر کاکائـو دو قاشق غذاخوری
 • شکر یک لـیوان
 • بیکینگ پـودر یک قاشق غذاخوری سـرخـالی

دستور پخت کیک شکلاتی مغزدار با مغز نارگیل

طرز تهیه کیک شکلاتی مغزدار با مغز نارگیل

اول ازهـمه از مـغز نـارگـیلی داخـلش شـروع میکنم.

دو عـدد سـفیده تـخم مرغ هـمراه هـمزن بـزنید. در حـین زدن کم کم پـودر قـند بـه صـورت بـارانی اضـافـه کنید. نــزاریـد سـفیده کامـل حـجیم بـشه. هــمزن رو کنار بـزاریـد.

کیک شکلاتی با مغز نارگیل

دو قــاشـق شـیر ولـرم اضــافه کنید، بـه هم بـزنـید.

طرز تهیه کیک شکلاتی با مغز نارگیل

لـیوان اول نـارگیل بـریـزید، لـیوان دوم کم کم اضـافه کنید تـا نارگـیل کامل جمع بـشه و بـدسـت نـچسبه مـوقـع گـلولـه کردن.

آموزش تصویری کیک شکلاتی مغزدار

بــعد انـدازه گـردو بــرداریـد داخـل کف دسـت گرد کنید مـغزی هـای آمـاده روبـه مـدت نـیم سـاعـت داخـل یـخچال بـزاریـد.

دستور پخت کیک شکلاتی با مغز نارگیل
کیک شکلاتـی

تـمام مـواد گکیک نـیم سـاعت قـبل از شروع دردمای محیط بـزاریـد. فــرروشـن کنیدروی دمـای ۱۸۰بـزاریـد.

تـخم مرغ هـمراه شـکر و وانـیل بــه مـدت پـنج دقـیقـه بـا هــمزن بـزنـید تـا حـجیم و کشدار بـشه.

دستور پخت کیک شکلاتی مغزدار

بـعد روغـن و شـیر ولـرم اضـافه کرده و چـند ثـانیه بـزنید.

طرز پخت کیک شکلاتی با مغز نارگیل

آرد و بـیکینگ پـودر و پـودر کاکائـو ســه دفــعه الک شده روی طـی سـه مـرحـه اضـافه کنید و بـا لیسک بـهم بـزنید.

طرز تهیه تصویری کیک شکلاتی مغزدار

قـالب بـاکره کامـل چـرب کنیدو یک سـوم ازمـوادکیکتون بـریـزید مـغزی ها رو مـثل تـصویـر بـچینید. دو سوم باقیمانده رو روی مغزی ها بریزید و درفـر دمای ۱۸۰درجـه چـهل و پــنج دقیقه پخته بشه.

طرز تهیه تصویری کیک شکلاتی مغزدار با عکس

نوش جان

آموزش پخت کیک شکلاتی مغزدار