تیپ شناسی متولدین بهمن ماه؛ رفتار و گفتار متولدین این ماه تحت تاثیر دو عامل اصلی قرار دارد: “کنجکاوی و چالش طلبی”. از یک سوی، کنجکاوی اش او را وامی دارد تا توجه شدیدی به اشخاص و حوادث و اماکن، بدون استثناء مبذول دارد. از سوی دیگر او تحت تاثیر احساس چالش طلبی اش، دست به رفتارهای عجیب و غریب می زند و بر خلاف دیگران رفتار می کند تا ثابت کند که می تواند عادت ها و سنت ها را زیر پای بگذارد!

متولد بهمن ماه این دو صفت را از سیاره خود “مشتری” الهام گرفته است. در چشمان متولد این ماه، نشانه هایی از یک رویای پیچیده وجود دارد که دیگران به دشواری آن را درک می کنند. سر فرو افتاده او چنین القاء می کند که دائما در اندیشه حل یک قضیه یا یافتن پاسخ یک سوال است.

همه چیز در مورد متولدین بهمن ماه

متولد بهمن ماه، موجودی اعجاب آور و حافظ آزادی و استقلال خویش است. در این مورد هیچ شکی وجود ندارد اما او گاه یک لاف زن مغرور است و گاه انسانی خجول و آشتی طلب. او در هر حال، در جستجوی یک هدف اساسی یعنی “دوستی” است است. از نگاه متولد بهمن ماه، انسان ها به طور کلی قابل معاشرت هستند. اگرچه گاه و بی گاه به گوشه نشینی و انزوا میل پیدا می کند.

او دوستان اندکی دارد زیرا به دانش و معرفت دوستانش اهمیت می دهد. اگر متولد بهمن ماه برضد سنت های موروثی بر می خیزد ناشی از آن است که او دنیا را نیازمند به تغییرات اساسی می داند. او همواره در زمان آینده زندگی می کند و نه زمان حال به همین دلیل، اغلب مردم از درک او عاجزند. بویژه آنکه متولد بهمن ماه به طبقه نوابغ و دیوانگان تعلق دارد. می دانیم که فاصله بین نبوغ و جنون، یک خط است.

شخصیت متولدین این ماه، ترکیبی از سردی، روحیه عملگرا و بی ثباتی است. ویژگی ممتاز آنان در توانایی شگفت انگیزشان در آرام ساختن اعصاب دیگران (خواه کودکان و خواه بزرگسالان) است. او همچنین از قوه تفکر درخشان و قوه عاقله برتر که او را از شتاب زدگی در قضاوت باز می دارد، بهره می برد. به گمان او، انسان ها بدون در نظر گرفتن موقعیت و مقام آنها – همگی در گمراهی به سر می برند. متولد بهمن ماه از گوشه گیری به مدت طولانی پرهیز دارد و می کوشد تا در همه حال با مردم حشر و نشر کند. در عین حال او در دوره های معین، گوشه نشینی و انزوا پیشه می کند. که این نیز به شرایط او بستگی دارد. متولد بهمن ماه به تمامی وعده های خود بی کم و کاست عمل می کند. دیدگاه هایش را بدون تحميل آنها به دیگران، بیان می کند. زیرا باور دارد که هر کس در شرایط خاص خود قرار دارد و فردیت از ضروریات زندگی است.

مهمترین آرمان های او عبارتند از برابری، برادری، عشق، آزادی، حقیقت و… اما به ندرت به خاطر اهداف خود، مبارزه می کند. به همین دلیل گاه او را “بزدل” تلقی می کنند حال آنکه این تصور اساسا غلط است. کما اینکه او بر خلاف اغلب مردم که گاه بی گاه عقاید خود را تغییر می دهند، از اثبات رای برخوردار است.

این موجود حتی در برابر دوستان و یارانش، غیر منتظره و غیر قابل پیشبینی است. شاید به این دلیل که او اهداف خود و راه های رسیدن به آنها را فاش نمی کند. و به همین دلیل نیز مورد تنفر و سرزنش دیگران قرار می گیرد. او به راحتی به دیگران اعتماد نمی کند اما هرگاه نسبت به کسی رضایت خاطر یافت، همچون یک قهرمان از او دفاع می کند. قوه حافظه متولدین بهمن ماه، ضعیف به نظر می رسد. اما از حسی دقیق بهره می برد. معروف است که حس ششم او باعث می شود تا رویدادها را قبل از وقوع، درک کند. با این حال او مخالف سرسخت خرافات و ادعاهای فاقد توجيه عقلی است.

این انسان ایده آلیست، از دروغ، تزویر و حیله بیزار است. “شرافت” را تا پای جان پاس می دارد و از وام و قرض، بیزاری می جوید. متولد بهمن ماه، متعلق به سیاره اورانوس است و به همین دلیل، نمادی از تحول، جنبش و چالش محسوب می شود. او را می توان نماینده آرزوها و آرمان های تمامی انسان ها دانست.